.

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


دانلود نمونه اظهارنامه و ادعانامه اختراع
 
نحوه تنظیم شرح و توصیف و ادعا همراه با مثال – مرکز مالکیت معنوی
iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=5021
Translate this page
ضمائم مورد نیاز ثبت یک پرونده اختراع. عنوان اختراع: كه بايد كوتاه و جامع بوده به نحوي كه بيانگر اصل موضوع ابداع شـده باشـد به طوری که تکنیک و ماهیت کار شما را به …
[PDF]( ) ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ Claims
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub71/Claims.pdf
Translate this page
ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ. (. Claims. ) در ﺑﺨﺶ. ادﻋﺎي اﺧﺘﺮاع. ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد. : ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪود ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮏ اﺧﺘﺮاع … ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺧﺘﺮاع واﻗﻌﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺧﺘﺮاع ﺑﯽ ارزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ … ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دو و ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺧﺘﺮاع ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳ.
[DOC]ادعانامه اختراع
aeoi.org.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=176879d3-3681-492b…
Translate this page
ادعانامه اختراع. اینجانب / اینجانبان ……………… مدعی هستم/ هستیم که اختراع راجع به …………………. را برای اولین بار طراحی و ساخته ام/ایم و هیچ نمونه مشابه داخلی و خارجی …
فرم های ثبت اختراع
oip.um.ac.ir/index.php?option=com_content…
Translate this page
توضیحات: دسته: فرم های مورد نیاز ثبت اختراع: نوشته شده توسط Super User. دانلود فرم پرسشنامه ارزیابی اختراع · دانلود فرم ادعا نامه ثبت اختراع · دانلود فرم قابلیت …
[PDF]نحوه نگارش متن اختراع توسط مخترعین جهت ارائه به اداره کل مالکیت
https://www.iaun.ac.ir/images/downloads/research/…/rule4.pdf
Translate this page
زمینه فنی که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختر. ا. ع ادعایی … غالباً این عنوان عیناً همان عنوان مندرج در اظهارنامه اخ …. بهتر است قبل از نوشتن ادعانامه خود دو و یا سه نمونه مشابه اختراع خود را با کلید واژه های انگلیسی در سایت.

 NS